DARMOWA DOSTAWA OD 299,00 zł

REGULAMIN ANDŻELA CLUB

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki programu Andżela Club (AC), zwanego dalej Klubem.
 • Organizatorem Klubu jest właściciel sklepu Andżela: Andżela Kamila Przerwa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komputerowa 8/176, 02-676 Warszawa, NIP 836-186-93-67, REGON 380545966 zwany dalej Organizatorem.
 • Program Andżela Club został uruchomiony w dniu 28.09.2020 r. o godzinie 18:00.
 • Naliczanie punktów lojalnościowych rozpoczęło się w momencie uruchomienia programu Andżela Club.
 • Klient przystępuje do Klubu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.andzela.com (dalej: "SKLEP INTERNETOWY"). Z momentem przystąpienia do Klubu Klient staje się Klubowiczem.
 • Zasady uczestnictwa w Klubie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie andzela.com
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Klubu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie ograniczą praw Klubowiczów w zakresie Premii lub udziału w dedykowanych promocjach w ramach Klubu AC na zasadach obowiązujących przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.andzela.com. W razie braku zgody na zmiany w Regulaminie Klubowicz może zrezygnować z członkostwa w Klubie w każdym czasie.

ZASADY KLUBU

 • Klub (dalej: "AC") to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego (dalej zbiorczo zwane również "SKLEP INTERNETOWY" I andzela.com), którzy założyli konto użytkownika w Sklepie Andżela.
 • Twój aktualny status uczestnictwa w klubie można sprawdzić na stronie andzela.com/club.
 • Aby przystąpić do AC, należy:
  • założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym andzela.com,
  • przejść na stronę andzela.com/club,
  • zapoznać się z regulaminem AC oraz polityką prywatności,
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez andzela.com,
  • wyrazić chęć udziału w AC poprzez kliknięcie przycisku "Chcę zapisać się do Andżela Club",
  • następnie wyślemy Ci wiadomość e-mail, w której należy potwierdzić chęć uczestnictwa w AC poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzam udział w Andżela Club",
 • Uczestnikami AC mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły lat szesnaście, mogą być uczestnikami AC jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych,
 • Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z programu rabatowego AC, powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
 • Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do niepodejmowania działań sprzecznych z dobrymi obyczajami jak również wykorzystywania członkostwa w Klubie AC w celach komercyjnych lub działania na szkodę Organizatora. W szczególności Klubowicz nie może podejmować w związku z uczestnictwem w Klubie AC następujących działań:
  • dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym w imieniu lub na rzecz innej osoby z wykorzystaniem Premii przysługującej Klubowiczowi,
  • prowadzenia w związku z członkostwem w Klubie AC działalności komercyjnej, w szczególności polegającej na odsprzedaży towarów nabytych w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Premii,
  • przekazywania dostępu do konta Klubowicza w Sklepie Internetowym osobom trzecim w celu skorzystania z Premii Klubowicza,
  • Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Klubowicza z członkostwa w Klubie AC w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Konto w Andżela Club zostanie dezaktywowane, po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez andzela.com.

ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA RABATU W PROGRAMIE RABATOWYM AC

 • Klubowicz, dokonując zakupów w Sklepie Internetowym gromadzi punkty lojalnościowe, gdzie za każdą wydaną 1 złotówkę, otrzymuje 1 punkt lojalnościowy. Punkty lojalnościowe sumują się na koncie Klienta i mogą być zamienione na bon rabatowy (zwany premią).
 • Od dnia 1.07.2021 r. program lojalnościowy Andżela Club pozostaje aktywny jedynie dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez andzela.com,
 • Kody rabatowe wygenerowane z punktów Andżela Club, nie obejmują produktów przecenionych lub produktów objętych inną promocją,
 • Klubowiczom, korzystającym z programu premiowego AC, naliczana jest Premia kwotowa w wysokości równowartości 5% od wartości każdego dokonanego zakupu w Sklepie Internetowym. Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek.
 • Kody rabatowe, które zostały wygenerowane z punktów AC, nie mogą być wykorzystane gdy w koszyku klienta znajduje się produkt należący do kategorii "Bony podarunkowe",
 • 1 punkt lojalnościowy przeliczany jest na 0,05 zł. Klubowicz może zamienić punkty na kod rabatowy przy dowolnej ilości zgromadzonych punktów z zastrzeżeniem, że wszystkie zgromadzone punkty zamienią się na 1 bon rabatowy po kliknięciu „Zamień na kod rabatowy". Wygenerowany Kod Rabatowy nie podlega zamianie na punkty lojalnościowe. Bon rabatowy może pokryć 99% wartości zamówienia.
 • Klubowicz może wykorzystać premię w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji. Informacja o dacie ważności bonu rabatowego dostępne są na koncie użytkownika.
 • Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 30 dni od realizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje w momencie wysłania zamówienia.
 • Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne na stronie andzela.com/club,
 • W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto Klubowicza zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii, w szczególności poprzez jej podwyższenie. Premia nabyta przed zmianą jej wysokości będzie mogła być wykorzystana na zasadach sprzed jej zmiany.
 • Jeżeli Premia na koncie Klubowicza została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Klubowicz zostanie poinformowany.
 • Klient traci wykorzystany kod rabatowy Andzela Club w przypadku: anulowania zamówienia, zwrotu towaru, nieodebrania zamówienia.

DANE OSOBOWE

 • Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako "RODO". Administratorem danych osobowych Członka Klubu jest Organizator Klubu.
 • Członek Klubu może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności sklepu andzela.com
 • Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

ZAMKNIĘCIE KLUBU. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KLUBIE.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.
 • W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.
 • W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej andzela.com oraz powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej, lub innej, wybranej przez Organizatora.
 • Fakt zamknięcia lub zawieszenia Klubu przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie następuje na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: sklep@andzela.com oraz po wycofaniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez andzela.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 • Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana mailem na: sklep@andzela.com.
 • W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 • Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.andzela.com